วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์
1. ฟสกดฟสกาดฟวสกาดวฟสกด
2. ฟกหาสดฟวสกาด่ฟวสกาดวฟสก
3. ฟหกสด่ฟวกสดาฟวกสาด่
4. ฟสกดกาวกสดา

เนื้อหา
.....วฟสกาด่ฟวสกาด่ฟวกสาด่ฟวสกาด่ฟวสกาด่ฟวสกาด่ฟวสากดฟ การคูณ
ดฟสาก่ดฟวกสาด่ฟวกสาด่ฟกวสดาฟ่กดวสากดวสฟาก่ดวสฟาก่ดวสฟาก่ด